Errors freqüents en anglès
15/12/2016
Errors freqüents en anglès (III)
15/12/2016
Show all

Errors freqüents en anglès (II)

4. Pronunciació indeguda de consonants mudes

El català disposa d’un gran nombre de mots que, com a mínim a la Catalunya central, tenen consonants mudes: la h, gairebé sempre; la r final d’infinitius i d’alguns substantius; la t final després de la l i la n; la c de doncs, la p de temps, la s de aquest, la b de amb, etc. L’anglès també gaudeix d’un conjunt de mots amb consonants mudes que val la pena d’aprendre; vet aquí alguns dels més importants. (L’accent cau a la primera síl·laba exceptuant els casos en què la síl·laba tònica va subratllada. )

—La b és muda després de m final de mot —comb /cóum/ (pinta), bomb /bòm/ (bomba), etc. i en els mots doubt /daut/ (dubte), debt /dèt/ (deute) b /sž·tcl/ (subtil). —La h inicial és muda en els mots hour /au·cr/ (hora), honor /òn·cr/, honest /ò·ncst/. —La l és muda en els mots walk /uòc/ (caminar), talk /tòc/ (parlar), calf /kæf/ (vedell [animal]), half /hæf/ (meitat), salmon /sæ·men/ (salmó), folk /fóuk/ (gent) i yolk /ióuk/ (rovell d’ou), com ho és també en els auxiliars modals could /kd/, should /•d/ i would /wd/. —La p és muda en els mots empty /èmti/ (buit), cupboard /kž·bcrd/ (armari de paret) i receipt /rc·sit/ (rebut). —La s és muda en els mots island /ai·lənd/ (illa) i aisle /ai·cl/ (nau lateral, passadís). —La t és muda en els mots Christmas /krés·mcs/ (Nadal), castle /kæ·sscl/ (castell), listen /lé·sscn/ (escoltar) i mortgage /mór·gétj/ (hipoteca). —La w és muda davant la r —ex. : write /rait/ (escriure) i en els mots answer /æn·scr/ (resposta) i sword /sórd/ (espasa). També és muda davant ho en els mots següents: who /huu/ (qui), whole /hól/ (sencer), whom /huum/ (qui), whore /hór/ (prostituta) i whose /huuz/ (de qui).

5. Repetició indeguda d’un pronom en clàusules relatives

Una errada freqüent és l’ús d’un pronom com a subjecte després d’un pronom relatiu que ja fa de subjecte. Per exemple, en l’oració Hi ha nens que no fan bondat, el pronom que representa els nens i és el subjecte de la subordinada no fan bondat. Doncs, en la frase que hi correspon en anglès —There are children who don’t behave— el pronom who fa de subjecte de la subordinada don’t behave i, per tant, seria un error d’afegir-hi, a més a més, el pronom they: There are children who they don’t behave. Més exemples: I’ve signed up for a physics course that starts (no that it starts) next week (M’he apuntat a un curs de física que comença la setmana vinent). Michelle hutchinson says october college-homework-help.org/ 14, 2013 at 11 14 pm do you have plans to create an app for mobile devices that operate on the android system. There are fish along the coast that have (no that they have) become an important source of protein (Hi ha peixos per la costa que han esdevingut una font important de proteïna).

6. Confusió entre bring i take quan volen dir portar

En certs contextos, el verb portar es tradueix en anglès pels verbs bring brought brought (brought es pronuncia /bròt/) i take took taken. Com podem determinar quin és el correcte? Doncs, si venim, we bring i si anem, we take. No importa qui fa l’acció, ans és la destinació que determina l’ús. Si em porten coses, vénen; doncs, they bring me things. Si et porten coses, també vénen; doncs, they bring you things. En canvi, si li/els porten coses, hi van; doncs, they take him/her/them things.

7. Confusió entre know i meet quan volen dir conèixer

El verb conèixer vol dir know knew known quan significa tenir coneixença, cas en què normalment es fa servir en el present: Et conec i em coneixes = I know you and you know me. En canvi correspon a meet met met quan significa fer coneixença o conèixer per primera vegada, cas en què normalment apareix en el passat: Ens vam conèixer dimarts passat = We met last Tuesday. Val a dir que aquesta última expressió també pot significar Ens vam trobar dimarts passat.

Comments are closed.

Facebook
Instagram