Errors freqüents en anglès (II)
15/12/2016
Sant Patrick
09/06/2017

Errors freqüents en anglès (III)

8. Mala traducció dels pretèrits, perifràstic i indefinit

Primer de tot, el pretèrit perifràstic sempre es tradueix en anglès pel past simple; no hi ha cap excepció. Així Vam anar-hi = We went there, No va fer res = He didn’t do anything, etc. A més, el pretèrit indefinit se sol traduir pel present perfect: Sempre he viscut a Catalunya = I have always lived in Catalonia, Encara no els he vist = I haven’t seen them yet, etc. Ara bé, mentre que el català no fa servir mai el perifràstic per a accions acabades avui, l’anglès sí que utilitza el past simple. Així Fa una hora que he dinat = I had lunch an hour ago, Li he trucat a les dues = I called him/her at two, Els hem vist aquest matí (dit a la tarda) = We saw them this morning, etc. Fins i tot quan l’acció acaba de passar —per exemple, si algú demana Perdona, què has dit?— l’anglès vol el past simple: Sorry, what did you say? Per tant, podem dir que, a grans trets, el pretèrit indefinit es tradueix en anglès per present perfect excepte quan es tracta d’accions concretes acabades avui, cas en què es tradueix per past simple. Però malauradament hi ha contraexcepcions.

Un ús del present perfect en anglès és expressar accions acabades que tenen rellevància en el present. Dit altrament, lliga accions acabades amb el mateix moment en què som. Per exemple, si algú, a l’hora de col·locar els aliments després de la compra setmanal, demana a l’altre On has posat el peix?, és si fa no fa igual a dir On és el peix? (temps de present) i així empra el present perfect: Where have you put the fish?. En canvi, si les persones són al passeig prenent un cafè i un pregunta a l’altre: Per cert, on has posat el peix?, se centra l’atenció en una acció acabada; per tant, fa servir el past simple: By the way, where did you put the fish?

Un altre exemple. Si un noi diu als pares: He fet els deures, l’ús de present perfect en anglès, I’ve done my homework, implica que espera una reacció dels pares, mentre que l’expressió I did my homework simplement comunica un fet.

L’últim exemple: Si algú vol demanar Per què t’han donat aquests llibres?, la pregunta Why did they give you these books? implica que vol saber quina era (passat) llur motivació. En canvi, la pregunta Why have they given you these books? implica que vol saber per què la persona els vol (present).

9. Confusió entre still, yet, already i any more/longer

En expressions de temps, el mot still sempre indica continuïtat; es tradueix per encara: They still have my car = Encara tenen el meu cotxe; Are they still sleeping? = Encara dormen?; They still haven’t paid me! Encara no m’han pagat! (és a dir, continuen sense pagar-me). El mot yet s’usa per a preguntar si una acció ha succeït, cas en què es tradueix per ja, o per a negar que tal acció hagi succeït, quan es tradueix per encara: Have you had breakfast yet? = Ja has esmorzat?, The postman hasn’t come yet = Encara no ha vingut el carter. Nota: Oracions que comencen per encara no es poden traduir de dues maneres: la primera vegada que ho diem fem servir yet: Encara no hi he anat = I haven’t gone there yet. Però si més tard repeteixo això, es tracta d’una acció negativa continuada i dic: I still haven’t gone there.

En expressions de temps, el mot already sol suscitar o expressar sorpresa. Per exemple, si algú pregunta Why aren’t you doing your homework? i l’altre respon I’ve already done it! (Per què no fas els deures? Ja els he fet!), tal resposta causa la sorpresa del qui pregunta. I si algú, en veure el rellotge diu: Is it nine o’clock already? (Ja són les nou?), expressa sorpresa pel fet que sigui tan tard. Nota: L’oració Ja has acabat? es pot traduir de dues maneres. Si la pregunta exigeix una resposta sí o no, es diu Have you finished yet? En canvi, si és una expressió de sorpresa, hom diu Have you finished already?

Finalment, els girs any more/longer i no longer indiquen que ja no es fa el que es feia abans. Així les oracions They don’t go out together any more/longer i They no longer go out together es tradueixen per Ja no surten junts.

10. Mala pronunciació de «vocal neutra + r»

En el català oriental, la preposició per es pronuncia amb vocal neutra: /pcr/. Així, doncs, fa rima, si fa no fa, amb els mots anglesos her /hcr/, were /wcr/ i sir /scr/, els quals, malauradament, sovint es pronuncien /hèr/, /wèr/ i /sir/. (En anglès britànic les pronúncies són /hcc/, /wcc/ i /scc/, respectivament.) Afegint-hi una o dues consonants tenim alert /e·lcrt/, / bird /bcrd/, burn /bcrn/, first /fcrst/, shirt /xcrt/, skirt /skcrt/ i third /2crd/ (2 representa la z castellana). (En anglès britànic es canvia la r d’aquests mots per vocal neutra: /e·lcct/, /bccd/, etc.). O sigui e, i i u es pronuncien neutres quan es troben davant de r+consonant o r final de mot. Més exemples: mercy /mcr·ci/, germ /tjcrm/, fir i fur /fcr/, dirty /dcr·ti/, church /txcrtx/ i hurt /hcrt/.

Encara que la reproducció d’aquests mots és més fàcil per a persones els dialectes dels quals tenen la vocal neutra, per als altres el so de la vocal neutra, com a mínim, no és estrany i en principi no hauria de costar gaire d’imitar.

Comments are closed.

Facebook
Instagram